يکشنبه 28 آبان 1396
مقالات کمينه
11

ﻧﻘﺶ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ قدس سره ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ 

ﻧﻘﺶ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ  ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ قدس سره ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

 

ﻧﻘﺶ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ  ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ

ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

 

 

مقاله آزاد

محمد طاهری خسروشاهی

تاثیر تحولات سیاسی – اجتماعی روسیه و آسیای میانه بر جریان ها و تحولات ایران قابل انکار نیست. در این میان نقش جنبش های سوسیال دموکرات حوزه قفقاز در مدد رسانی به مشروطه خواهان ایرانی بسیار قابل توجه و پررنگ است. به محض این که بلشویک ها به پیروزی رسیدند و پس از چند صباحی به توسعه نفوذ امپریالیستی خود با ذائقه ای جدید پرداختند و از همکاران، دوستان و طرفداران سوسیالیست خود در کشورهای مختلف برای پیشبرد مقاصد خود سود بردند.

از جمله در ایران به فرقه دموکرات آذربایجان همه گونه مساعدت و مشاورت می دادند. پیوستن اعضای حزب توده به حزب پیشه وری، پای آنها را مستحکم تر ساخت، اما رهبران مذهبی که اکنون حتی شاهد حضور برخی وزرای توده ای در کابینه بودند و آذربایجان را در شرف تجزیه می دیدند، در کنار مبارزه با بهائیت، مبارزه با توده ای ها را نیز آغاز کردند.

بویژه مخالفت های آیت الله العظمی بروجردی با فعالیت های حزب توده و تحریم انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورا از سوی ایشان به بهانه تحت اشغال بودن آذربایجان، باعث انفعال و پس از آن اضمحلال فرقه دموکرات آذربایجان شد و حزب توده را در سراسر ایران به انزوا و شکست کشانید.

آیت الله بروجردی به دولت اعلام کرده بود چنانچه در دفع خطر توده ای ها و دموکرات ها از مقدرات کشور و استان هاي غربی اهمال کند، علیه دولت نیز فتوا خواهد داد.

درباره نقش برجسته آیت الله العظمی بروجردی در نابودی فرقه دموکرات متاسفانه تاکنون آن گونه که لازم بوده، به این مساله پرداخته نشده است. چه بسا فهم نادرست عده ای موجب شده است که این مرجع عالیقدر جهان تشیع به عنوان شخصیتی منفعل و غیر سیاسی شناخته شود، اما خوب است بدانیم حداقل درباره فرقه دموکرات آذربایجان اگر دخالت صریح آیت الله بروجردی نبود، این فرقه در معرض سقوط قرار نمی گرفت.

ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ، ﺍﺣﺰﺍﺏ  ﺷــﻮﺭﻭﻱ اﮔﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﻫﻨــﺪ. ﺍﻳــﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺗﺴــﻠﻂ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ  ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺳــﻴﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﺁﺭﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ  ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ.  

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ، ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﺻﺤﻨﻪ ﺷــﺪ  ﻭ ﺗﻬﺪﻳــﺪ ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛــﺮﺩ، ﺑﻠﻜــﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴــﺰ ﻓﺘﻮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩﻱ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛــﺮﺩ: «ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠــﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺿﺪﺩﻳﻦ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ».

ﺩﺭ ﻛﺘــﺎﺏ ﺧﺎﻃــﺮﺍﺕ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬــﺪﻱ ﺣﺎﺋﺮﻱ ﻳﺰﺩﻱ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ: «ﺩﺭ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ، ﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ [ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ] ﭘﻴﻐﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﻫﺴــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺷــﻤﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺑﺸﻮﺩ، ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛــﻪ ﺷــﻤﺎ [ﺁﻳــﺖ ﺍﷲ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ] ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻜﻨﻴﺪ... ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺷــﻐﺎﻝ ﺍﺳــﺖ... ». ﺣﺎﺋــﺮﻱ ﻳــﺰﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴــﺪ: «ﺁﻳــﺖ ﺍﷲ ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩﻱ ﻫﻤــﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺨﻞ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻝ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴــﺖ، ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻱ ﻫــﺎ ﺭﺍ ﻫــﻢ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺑــﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﺤــﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻱ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ».

ﺁﻳــﺖ ﺍﷲ ﺑﺮﻭﺟــﺮﺩﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧــﻲ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻓﺘﻮﺍﻱ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ، ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﺒﻬﻪ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺑــﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳــﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻨــﮕﺎﻝ ﻓﺮﻗﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﻮﺩ.ﺗﺤﺮﻳﻢ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﺷــﻐﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ، ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻴﺸــﻪ ﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﻗﻴــﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﻠﻲ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ! ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩ.

 منبع: روزنامه جام جم  شماره 3024؛ تاريخ پنجشنبه 2 دي سال 1389؛ ضمیمه ایام، شماره 63

توجه:

1- قابل ذكر است اين مقاله به نام نگارنده محترم در اين پايگاه اطلاع رساني ارائه گرديده و تمام مسئوليت آن بر عهده نگارنده محترم مي­باشد؛ چرا كه اين پايگاه براي حفظ امانتداري تمام مطالب نگارنده محترم را منتشر كرده است.

2- استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.

 

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3744)
کد خبر: 179
  • ﻧﻘﺶ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ  ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ قدس سره ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.