پنجشنبه 23 آذر 1396
جلسات هفتگي کمينه

(آرشیو نویسنده modir)

18
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 19 اسفند 1395 مصادف با 10 جمادی الثانی 1438
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عالمی برگزار ميگردد.  ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28 بهمن 1395 مصادف با 18 جمادی الاولی 1438
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي خلج و مداحي اقاي حسن حیدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
22
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 25 آذر 1395 مصادف با 15 ربيع الاول 1438
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای عالمي و مديحه سرايي آقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد. ادامه »
18
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 20 ابان 1395 مصادف با 10 صفر 1438
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي خلج و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 13 ذي الحجه 1437- 25 شهريور 1395
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسيني قمي و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 29 ذي القعده 1437- 11 شهريور 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجيان و با مداحی آقای مجيد دلشاد ميباشد ادامه »
01
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 22 ذي القعده 1437- 4 شهريور 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای خلج و مداحي آقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد. ادامه »
27
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 15 ذي القعده 1437- 28 مرداد 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای سيد كاظم تكيه اي و مداحي آقاي سليماني برگزار ميگردد. ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 8 ذي القعده 1437- 21 مرداد 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای يثربي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد. ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 23 شوال 1437 مصادف با 7 مرداد 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای احمدپور و مداحي آقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد. ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 16 شوال 1437- 31 تير 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای عالمي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد. ادامه »
14
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 2 شوال 1437 مصادف با 17 تير 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای خلج و مداحي آقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد. ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 27 شعبان 1437- 13 خرداد 1395
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي تهراني و مداحي آقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
04
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 20 شعبان 1437- 6 خرداد 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای شرعي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 12 شعبان 1437- 30 ارديبهشت 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای حاجيان و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
07
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 20 رجب 1437- 9 ارديبهشت 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای يثربي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
25
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 6 رجب 1437- 26 فروردين 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای محمودي بهبهاني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28جمادي الثاني 1437- 19 فروردين 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای فرحزاد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 21 جمادي الثاني 1437- 12 فروردين 1395
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای سيد رضا مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
29
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 7 جمادي الثاني 1437- 27 اسفند 1394
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای خلج و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 30 جمادي الاول 1437- 20 اسفند 1394
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای مدرسي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 23 جمادي الاول 1437- 13 اسفند 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسيني قمي و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 16 جمادي الاول 1437- 6 اسفند 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عباسي تربتي و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
19
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 2 جمادي الاول 1437- 22 بهمن 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حيدري كاشاني و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
12
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 24 ربيع الثاني 1437- 15 بهمن 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي  سيد مصطفي حسيني و مداحي آقاي  مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 17 ربيع الثاني 1437- 8 بهمن 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي  نظري منفرد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 3 ربيع الثاني 1437- 24 دي ماه 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي بنيادي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
14
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 26 ربيع الاول 1437- 17 دي ماه 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي تهراني و مداحي آقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 19 ربيع الاول 1437- 10دي ماه 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عالمي و مداحي اقاي رسولي برگزار ميگردد.  ادامه »
01
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 12 ربيع الاول 1437- 3دي ماه 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 5 ربيع الاول 1437- 26 آذر 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي بيگدلي و مداحي اقاي محسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
18
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 29 محرم الحرام 1437- 21آبان 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي متمسكي و مداحي اقاي محسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
11
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 3 ذي الحجه 1436- 26 شهريور 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي بيگدلي و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
04
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 15 محرم الحرام 1437- 7 آبان 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد حسين رسولي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 10 ذي الحجه 1436- 2 مهر 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فرحزاد و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.   ادامه »
22
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 3 ذي الحجه 1436- 26 شهريور 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي تهراني و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.   ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 19 ذي القعده 1436- 12 شهريور 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد مصطفي حسيني و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.   ادامه »
27
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 5 ذي القعده 1436- 29 مرداد 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمودي بهبهاني و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
18
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 27 شوال 1436- 22 مرداد 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي جوانمرد و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
12
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 20 شوال 1436- 15 مرداد 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاجيان و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 13 شوال 1436- 8 مرداد 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي يثربي و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
30
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 6 شوال 1436- 1 مرداد 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ميرشفيعي و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 16 شعبان 1436- 14 خرداد 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 9 شعبان 1436- 7 خرداد 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي اقاي مجيددلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 2 شعبان 1436- 31 ارديبهشت 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي متمسكي و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
16
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 18 رجب 1436- 17 ارديبهشت 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عليرضا صادقي و مداحي اقاي حسن حيدرزاده برگزار ميگردد.  ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 11 رجب 1436- 10 ارديبهشت 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ميرشفيعي و مداحي اقاي مجيد دلشاد برگزار ميگردد.  ادامه »
29
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 4 رجب 1436- 3 ارديبهشت 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي خلج برگزار ميگردد. ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 19جمادي الثاني 1436- 20 فروردين 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عليرضا صادقي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 13 جمادي الثاني 1436- 13 فروردين 1394
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28 جمادي الاول 1436- 28 اسفند 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 21 جمادي الاول 1436- 21 اسفند 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ظهيري و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
04
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 7 جمادي الاول 1436- 7 اسفند 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي يثربي و مداحي مداح اهل بيت ع  ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 29 ربيع الثاني 1436- 30 بهمن 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عليرضا صادقي و مداحي مداح اهل بيت ع  ادامه »
20
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 22 ربيع الثاني 1436- 23 بهمن 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي خلج و مداحي آقاي مجيد دلشاد  ادامه »
13
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 15 ربيع الثاني 1436-16بهمن 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي بنيادي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
06
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 8 ربيع الثاني 1436-9بهمن 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي تهراني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
29
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 1ربيع الثاني 1436-2 بهمن 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فرحزاد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
22
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 23 ربيع الاول 1436-25 دي 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مير يزدي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
16
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 16 ربيع الاول 1436-18 دي 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
01
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 2 ربيع الاول 1436-4 دي 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد حسين رسولي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 18 صفر المظفر 1436-20 آذر 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي بنيادي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
09
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 11 صفر المظفر 1436-13 آذر 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي خلج و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
03
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 4 صفر المظفر 1436-6 آذر 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 26 محرم الحرام 1436-29 آبان 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي يثربي ادامه »
19
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 19 محرم الحرام 1436-23 آبان 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فرحزاد و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
27
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28 ذي الحجه 1435-1 آبان 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حيدري كاشاني و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
21
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 21 ذي الحجه 1435-24 مهر 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسيني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ا ادامه »
13
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 14 ذي الحجه 1435- 17 مهر 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي متمسكي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 22 ذي القعده 1435- 27 شهريور 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاجيان و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 15 ذي القعده 1435- 20 شهريور 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي يثربي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
11
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 8 ذي القعده 1435- 13 شهريور 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عالمي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
02
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 1 ذي القعده 1435- 6 شهريور 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عليرضا صادقي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 24 شوال 1435- 30 مـرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
20
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه17 شوال 1435- 23 مـرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي احمد پور و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
16
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 10 شوال 1435- 16 مـرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي نظري منفرد  و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
06
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 3شوال1435- 9 مـرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ظهيري و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
01
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28 شعبان 1435- 5 تيــر 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي خاني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 21 شعبان 1435- 29 خرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي موذن و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
21
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 14 شعبان 1435- 22 خرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ميرشفيعي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
12
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 7 شعبان 1435- 15 خرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
07
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 29 رجب 1435- 8 خرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فرحزاد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 22 رجب 1435- 1 خرداد 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فاضل مرندي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
15
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 8 رجب 1435- 18 ارديبهشت 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد حسين رسولي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 1 رجب 1435- 11 ارديبهشت 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فرحزاد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
01
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 24 جمادي الثاني 1435- 4 ارديبهشت 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسيني قمي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
25
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 17 جمادي الثاني 1435- 28 فروردين 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فرحزاد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده  ادامه »
20
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 10 جمادي الثاني 1435- 21 فروردين 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي صادقي و مداحي آقاي مجيد دلشاد  ادامه »
04
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 25 جمادي الاول 1435- 7 فروردين 1393
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ميرشفيعي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 17 جمادي الاول 1435- 28 اسفند 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي احمد پور و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
20
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 4 جمادي الاول 1435- 15 اسفند 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي نظري منفرد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
12
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 4 جمادي الاول 1435- 15 اسفند 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقايسيد حسين مومني و مداحي آقاي مجيد دلشاد  ادامه »
06
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 27 ربيع الثاني 1435- 18 اسفند 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي موذن و مداحي آقاي حسن حيدرزاده  ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 20 ربيع الثاني 1435- 1 اسفند 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ميرشفيعي و مداحي آقاي مجيد دلشاد  ادامه »
22
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 13 ربيع الثاني 1435- 24 بهمن 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي عليرضا صادقي و مداحي آقاي مجيد دلشاد  ادامه »
15
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 6 ربيع الثاني 1435- 17 بهمن 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فرشاد يزدي و مداحي آقاي مجيد دلشاد  ادامه »
07
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28 ربيع الاول 1435- 10 بهمن 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي تهراني و مداحي آقاي حسن حيدرزاده  ادامه »
06
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 21 ربيع الاول 1435- 3 بهمن 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي صادقي و مداحي آقاي مجيد دلشاد  ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 14 ربيع الاول 1435- 26 دي 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد رضا مدرسي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده  ادامه »
15
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 7 ربيع الاول 1435- 19 دي 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حيدري كاشاني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
27
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 16 صفر المظفر 1435- 28 آذر 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد رضا مدرسي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
20
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 9 صفر المظفر 1435- 21 آذر 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاجيان و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
13
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 2 صفر المظفر 1435- 14 آذر 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي متمسكي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 24 محرم الحرام 1435- 7 آذر 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسيني قمي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
07
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 25 ذي الحجه 1434- 9 آبان 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي احمدپور و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
22
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 11 ذي الحجه 1434- 25 مهر 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ولايتي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
15
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 4 ذي الحجه 1434- 18 مهر 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسيني اراكي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 27 ذي القعده 1434- 11 مهر 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي رزاقي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
01
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 20 ذي القعده 1434- 4 مهر 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي ميرشفيعي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
27
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 13 ذي القعده 1434- 28 شهريور 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاجيان و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
20
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 6 ذي القعده 1434- 21 شهريور 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حسيني قمي ادامه »
13
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28 شوال 1434- 14 شهريور 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي حيدري كاشاني و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
04
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 21 شوال 1434- 7 شهريور 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين آقاي فاضل مرندي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
02
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 14 شوال 1434- 31 مرداد 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام عليرضا صادقي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 7 شوال 1434- 24 مرداد 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
04
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 18 شعبان 1434- 6 تير 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين ولايتي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 11 شعبان 1434- 30 خرداد 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين فرحزاد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 19 رجب 1434- 9 خرداد 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين حيدري كاشاني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
29
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 12 رجب 1434- 2 خرداد 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين سيد مصطفي حسيني و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
24
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 5 رجب 1434- 26 ارديبهشت 1392
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حضرت حجت الاسلام والمسلمين صادقي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28 جمادي الثاني 1434- 19 ارديبهشت 1392
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای دارستاني و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 21 جمادي الثاني 1434- 12 ارديبهشت 1392
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای فرحزاد و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
02
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 14 جمادي الثاني 1434- 5 ارديبهشت 1392
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای نظري منفرد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
27
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه7جمادي الثاني 1434- 29 فروردين 1392
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای فرحزاد و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
19
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 30 جمادي الاول 1434- 22 فروردين 1392
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای ولايتي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
14
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 23 جمادي الاول 1434- 15 فروردين 1392
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای تهراني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
06
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه16 جمادي الاول 1434- 8 فروردين 1392
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای محمودي بهبهاني و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 9 جمادي الاول 1434- 1 فروردين 1392
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 2 جمادي الاول 1434- 24 اسفند 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای عليرضا صادقي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
15
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 24 ربيع الثاني 1434- 17 اسفند 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای حيدري كاشاني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
30
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 10 ربيع الثاني 1434- 3 اسفند 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای اديب يزدي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
24
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 3 ربيع الثاني 1434- 26 بهمن 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای حاجيان و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 26 ربيع الاول 1434- 19 بهمن 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ولايتي و مداحی آقای حسن حيدرزاده ادامه »
16
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 19 ربيع الاول 1434- 12 بهمن 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ولايتي و مداحی آقای حسن حيدرزاده   ادامه »
02
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 12 ربيع الاول 1434- 5 بهمن 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای محمودي بهبهاني و مداحی آقای مجید دلشاد.... ادامه »
26
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 5 ربيع الاول 1434- 28 دي 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای صادقي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 13 صفر 1434- 7 دي 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای حيدري كاشاني و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
29
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 6 صفر 1434- 30 آذر 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمين آقای حيدري كاشاني و مداحي آقاي حسن حيدرزاده       ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 28 محرم الحرام 1434- 23 آذر 1391
چکیده:      مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام آقای مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد.   ادامه »
13
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 21 محرم الحرام 1434- 16 آذر 1391
چکیده:    مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام آقای شرعي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده.   ادامه »
07
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه14 محرم الحرام 1434- 9 آذر 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام آقای فرحزاد و مداحي آقاي مجيد دلشاد... ادامه »
24
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 30 ذي الحجه 1433- 25 آبان 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام آقای عليرضا صادقي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 23 ذي الحجه 1433- 18 آبان 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای فاضل مرندي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 16 ذي الحجه 1433- 11آبان 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای حسيني قمي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 24 ذي القعده 1433- 20مهر 1391
چکیده:    مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ميرشفيعي و مداحي آقاي مجيد دلشاد   ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 17 ذي القعده 1433- 13مهر 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای فرحزاد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
04
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 10 ذي القعده 1433- 6 مهر 1391
چکیده:    مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای مدرسي و مداحي آقاي مجيد دلشاد    ادامه »
22
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 3 ذي القعده 1433- 30 شهريور 1391
چکیده:   مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای نظري منفرد و مداحي آقاي حسن حيدرزاده   ادامه »
14
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 19 شوال 1433- 16 شهريور 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای تهراني و با مداحی آقای حسن حيدرزاده ادامه »
07
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 12 شوال 1433- 9شهريور 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای عليرضا صادقي و با مداحی آقای مجيد دلشاد ادامه »
02
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 5 شوال 1433- 2 شهريور 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای بيگدلي و با مداحی آقای حسن حيدرزاده... ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 29 شعبان 1433- 29 تيرماه 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ولايتي و با مداحی آقای جيد دلشاد... ادامه »
22
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 22 شعبان 1433- 22 تيرماه 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجيان و با مداحی آقای حسن حيدرزاده... ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 8 شعبان 1433- 8 تيرماه 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای فرحزاد و با مداحی آقای حسن حيدرزاده... ادامه »
31
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه1 شعبان 1433- 1 تيرماه 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای سيد حسين مومني و با مداحی آقای مجيد دلشاد... ادامه »
22
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه23 رجب 1433- 25 خرداد 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای متمسكي و با مداحی آقای حسن حيدرزاده... ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 16 رجب 1433- 18 خرداد 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای صالحي خوانساري و با مداحی آقای مجيد دلشاد... ادامه »
10
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 9 رجب 1433- 11 خرداد 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ميرشفيعي و با مداحی آقای حسن حيدرزاده... ادامه »
01
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 2 رجب 1433- 4 خرداد 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای گنجي و با مداحی آقای  مجيد دلشاد... ادامه »
28
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 25 جمادی الثانی 1433- 28 اردیبهشت 1391
چکیده:   مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ظهيري و با مداحی آقای  حسن حيدر زاده... ادامه »
19
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 18 جمادی الثانی 1433- 21 اردیبهشت 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای سيد رضا مدرسي و با مداحی آقای مجيد دلشاد... ادامه »
11
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 11 جمادی الثانی 1433- 14 اردیبهشت 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای محمودي بهبهاني و با مداحی آقای حسن حيدر زاده... ادامه »
06
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 4 جمادی الثانی 1433- 7 اردیبهشت 1391
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای بیگدلی و با مداحی آقای مجید دلشاد ... ادامه »
29
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 27 جمادی الاول 1433- 31 فروردین 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای میرشفیعی  و با مداحی آقای حسن حیدرزاده ... ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 20 جمادی الاول 1433- 24 فروردین 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای علیرضا صادقی و با مداحی آقای مجید دلشاد... ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 6 جمادی الاول 1433- 10 فروردین 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای محمودی بهبهانی و با مداحی آقای حسن حیدرزاده...... ادامه »
08
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 29 ربیع الثانی 1433- 3 فروردین 1391
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای میرشفیعی و با مداحی آقای مجید دلشاد...... ادامه »
23
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 22 ربیع الثانی 1433- 25 اسفند 1390
چکیده:    مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای فرحزاد و با مداحی آقای حسن حیدر زاده...... ادامه »
17
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 15 ربیع الثانی 1433- 18 اسفند 1390
چکیده:   مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ولایتی و با مداحی آقای مجید دلشاد...... ادامه »
07
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 8 ربیع الثانی 1433- 11 اسفند 1390
چکیده:    مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای شاهرودی و مداحی آقای حسن حیدرزاده.... ادامه »
02
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 1 ربیع الثانی 1433- 4 اسفند 1390
چکیده:   مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای فرشاد تهرانی و مداحی آقای مجید دلشاد.... ادامه »
25
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 23 ربیع الاول 1433- 27 بهمن 1390
چکیده:   مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای صمدی و مداحی آقای حسن حیدرزاده.... ادامه »
19
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 16 ربیع الاول 1433- 20 بهمن 1390
چکیده:  مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای تهرانی و مداحی آقای مجید دلشاد.... ادامه »
12
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 9 ربیع الاول 1433- 13 بهمن 1390
چکیده: مراسم این هفته با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضا مدرسی و مداحی آقای حسن حیدرزاده.... ادامه »
05
جلسه هفتگی پنج شنبه مورخه 2 ربیع الاول 1433- 6 بهمن 1390
چکیده:  مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي علیرضا صادقی و مداحي آقاي مجید دلشاد.... ادامه »
30
جلسه هفتگي پنج شنبه مورخه 25 صفر 1433- 29 ديماه 1390
چکیده:   مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقايان قدرتي و  رضوي ادامه »
21
جلسه هفتگي پنج شنبه مورخه 18 صفر 1433- 22 ديماه 1390
چکیده:  مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي تهراني و مداحي آقاي حسن حيدزاده ادامه »
13
جلسه هفتگي پنج شنبه مورخه 11 صفر 1433- 15 ديماه 1390
چکیده:  مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي فرشاد و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
05
 جلسه هفتگي پنج شنبه مورخه 4 صفر 1433- 8 ديماه 1390
چکیده: مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي سيد كاظم تكيه اي و مداحي آقاي حسن حيدرزاده ادامه »
30
جلسه هفتگي پنج شنبه مورخه 26 محرم 1433- ا ديماه 1390
چکیده:  مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي عليرضا صادقي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »
26
جلسه هفتگي پنج شنبه مورخه 19 محرم 1433 - 24 آذر 1390
چکیده:  مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي ولايتي و مداحي آقاي حسن حيدر زاده ادامه »
03
جلسه هفتگي پنج شنبه مورخه 24 ذي الحجه 1432 - 3 آذر 1390
چکیده:   مراسم اين هفته با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي مير شفيعي و مداحي آقاي مجيد دلشاد ادامه »